The carrageenans

Một trong số chúng tôi có thể là phương pháp điều trị COVID-19 trong tương lai.Chúng tôi là những phân tử nào? Thông tin nhanh …

Đọc Thêm →

Methylhydrazine

methylhydrazine ptct

Tôi nguy hiểm cả trong chai và trong tự nhiên. Tôi là phân tử nào? Thông tin nhanh về Methylhydrazine Số đăng ký CAS No. …

Đọc Thêm →