The carrageenans

Một trong số chúng tôi có thể là phương pháp điều trị COVID-19 trong tương lai.Chúng tôi là những phân tử nào? Thông tin nhanh …

Đọc Thêm →

Idoxuridine

ptct idoxuridine e1676339449686

Tôi là loại thuốc kháng vi-rút đầu tiên được FDA chấp thuận.Tôi là phân tử nào? Thông tin nhanh về Idoxuridine Số đăng ký CAS …

Đọc Thêm →